• 502 679 456
 • wojciech.szymczak@wap.net.pl

O nas

Kancelarię Prawną WAP Lawyers tworzy zespół dynamicznych adwokatów i radców prawnych o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów z branży energetycznej, paliwowej, kolejowej, mediów, nieruchomości oraz budowlanej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych Klientów. Do ich grona należą zarówno renomowane firmy jak i rozpoczynający działalność przedsiębiorcy.

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm, specjalistyczne doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Potencjał wiedzy i wieloletnie doświadczenie jakim dysponuje zespół prawników Kancelarii, umożliwia realizację projektów wymagających specjalistycznej pomocy prawnej oraz znajomości uwarunkowań rynkowych i biznesowych.

 

 

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych, zarówno podmiotów dopiero rozpoczynających działalność, jak również firm o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tym zakresie oraz wypracowane standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego doradztwa prawnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań związanych ze specyfiką działalności każdego Klienta.

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria:

 • doradza w zakresie prawa energetycznego, kolejowego, prawa mediów, cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa nieruchomości i budowlanego oraz prawa zamówień publicznych,
 • wykonuje zastępstwo procesowe Klientów przed sądami oraz organami administracji,
 • przygotowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,
 • opracowuje regulaminy wewnątrzzakładowe, doradza przy ich wdrażaniu i stosowaniu,
 • bierze czynny udział
  w przygotowywaniu transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, wykonując w szczególności czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzi obsługę biura zarządu spółek kapitałowych oraz przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bierze udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, jak również w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla Klienta przedsięwzięć gospodarczych.

 

Prawo Korporacyjne

Prawo spółek i działalność gospodarcza

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółek.
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej obejmującej w szczególności:

 • kompleksową pomoc prawną przy tworzeniu spółek handlowych polegającą między innymi na opracowywaniu umów spółek oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji w celu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń,
 • tworzenie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów,
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków organów za zobowiązania spółek.

Doradzamy ponadto w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz optymalizacją formy prawnej i podatkowej jej prowadzenia.

 

Fuzje i Przejęcia

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej transakcji restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, przeprowadzania zmian w zakresie formy prawnej funkcjonowania przedsiębiorców oraz tworzenia dokumentacji transakcyjnej związanej z przekształceniami i połączeniami podmiotów oraz zmianami struktury właścicielskiej i kapitałowej.

Doradzamy oraz zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak również oferujemy specjalistyczne doradztwo i wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

Doradztwo prawne Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie całości dokumentacji na potrzeby transakcji związanych z przekształceniami spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe,
 • kompleksową pomoc prawną w procesach łączenia lub podziału spółek,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym obsługę prawną transakcji zbywania udziałów lub akcji,
 • obsługę prawną i doradztwo transakcyjne w procesach zbywania przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • doradztwo prawne w zakresie optymalizacji podatkowej zmian kapitałowych.

 

Sprawy Procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą zastępstwo prawne
w ramach mediacji oraz zastępstwo prawne i procesowe
w postępowaniach przed sądami oraz innymi instytucjami, w tym organami egzekucyjnymi i skarbowymi.

Oferowana usługa prawna dotyczy spraw objętych specjalizacją Kancelarii, w tym spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów między innymi w sporach dotyczących:

 • naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich (w tym związanych z odpowiedzialnością współautorów, wydawców, dystrybutorów, dostawców usług internetowych, agencji reklamowych i in.),
 • naruszenia praw do znaków towarowych (w tym o dochodzenie roszczeń w związku z podrobieniem cudzego znaku towarowego),
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych,  niedozwolone naśladownictwo w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
 • ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych),
 • prawa rzeczowego i prawa zobowiązań (w tym sporach własnościowych, sprawach
  o wykonanie umów, sprawach dotyczących rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółek, roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności),
 • roszczeń wynikających ze stosunku pracy (w tym związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy
  o pracę oraz sprawach o zapłatę należności pieniężnych, których źródłem jest stosunek pracy).

 

Kancelaria podejmuje się również pomocy prawnej, w tym obrony i zastępstwa procesowego w sprawach karnych.

 

Ochronę interesów Klientów realizujemy poprzez aktywne doradztwo zarówno na etapie polubownego rozstrzygania sporów, kierując się intencją możliwie najszybszego i najefektywniejszego ich zakończenia, jak i w postępowaniach przed odpowiednimi instytucjami.

 

Oferujemy wszechstronną analizę prawną każdego indywidualnego zagadnienia prawnego, rekomendując konkretne, efektywne i skuteczne metody rozwiązania problemu.